Club management

club-1
President of SC "Prometey"
VOLODYMYR DUBYNSKYI
club-2
Vice-president of BC "Prometey"
PAVLO CHUKHNO
Paliychuk
CEO/Sports Director of BC "Prometey"
PALIICHUK DMYTRO