BC "Prometey" - BC "Litvak Interkhim-SDYSSOR" (second game): postmatch comments by "Prometey"

Дата галереї